1. Definities

1.1 Natuurlijk Balans Academy is leren via een online leeromgeving waarop cursisten kunnen inloggen.

1.2 Een cursist is een persoon die via de inlogcode is toegang heeft tot de online leeromgeving. Of de cursist de cursus is gestart of heeft afgerond is niet van belang.

1.3 Een afnemer is de onderneming van de cursist die gebruik maakt van de diensten van Natuurlijk Balans Academy.

1.4 Een inlogcode is een unieke toegangscode voor een cursist in de online leeromgeving.

1.5 Een module is lesstof die gereed is voor online leren geleverd via de online leeromgeving van Natuurlijk Balans Academy.


2. Ondersteunende materialen / workouts

2.1 Ondersteunende materialen worden ook aangeboden via de inlog omgeving van de online leeromgeving van Natuurlijk Balans Academy.

2.2 Het is niet toegestaan deze materialen te multipliceren of te delen met anderen.


3. Inlogcodes

3.1 Een inlogcode geeft een cursist 1 jaar/365 dagen toegang tot de online leeromgeving. 3.2 Een inlogcode is voor individueel gebruik van 1 cursist per inlogcode.

4. Informatie aan derden

4.1 Alle informatie naar voren komend uit de online leeromgeving valt onder geheimhoudingsplicht naar derden. Dit geldt voor alle cursisten en dus afnemers van de Online leer omgeving van Natuurlijk Balans Academy (freemium, basic en premium).

4.2 Indien de cursist de Natuurlijk Balans Academy naar tevredenheid volgt, kan deze worden verzocht deze resultaten te delen via bijvoorbeeld nieuwsbrief of website van Natuurlijk Balans Academy of een positieve referentie op LinkedIn of website.


5. Auteursrecht

5.1 Alle producten van Natuurlijk Balans Academy vallen onder de Auteurswet. Van alle producten die Natuurlijk Balans Academy aanbiedt berusten het intellectueel eigendom en gebruiksrecht bij Natuurlijk Balans Academy. Dit betekent dat niets uit de producten van Natuurlijk Balans Academy zonder voorafgaande schriftelijk toestemming mag worden gebruikt, verspreidt of vermenigvuldigd. Dit geldt voor betaalde en voor gratis producten van Natuurlijk Balans Academy.

5.2 Bij schending van het auteursrecht van producten van Natuurlijk Balans Academy geldt een dwangsom van €25.000 plus €2000 per dag dat het geconstateerde misbruik voortduurt.


6. Aansprakelijkheid

6.1 Natuurlijk Balans Academy aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover uit dit artikel blijkt.

6.2 Natuurlijk Balans Academy is op generlei wijze aansprakelijk voor de uitwerking van de lessen in de onderneming van de cursist/afnemer.

6.3 Natuurlijk Balans Academy is uitsluitend aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming van feitelijke informatie op de website en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

6.4 Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid (met inachtneming van 6.1 tot en met 6.4) zal worden uitgekeerd, is het bedrag dat afnemer het laatste 3 maanden heeft besteed aan de online leeromgeving bij Natuurlijk Balans Academy.

6.5 Dit maximumbedrag komt te vervallen als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Natuurlijk Balans Academy.

6.6 De aansprakelijkheid van Natuurlijk Balans Academy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer Natuurlijk Balans Academy direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, met een redelijke termijn om de tekortkoming aan te vullen en/of op te lossen, en Natuurlijk Balans Academy ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft tekortschieten.


7. Klacht

7.1 Natuurlijk Balans Academy stelt alles in het werk om afnemer / cursist een plezierige en effectieve leerervaring te bieden. Als afnemer / cursist meent dat hieraan niet is voldaan, kan de organisatie of cursist, hierna te noemen klager, hierover per mail of telefoon contact opnemen met Natuurlijk Balans Academy.

7.2 De klager ontvangt zo snel mogelijk (in de regel de volgende werkdag, maar ten laatste uiterlijk binnen 5 werkdagen) een reactie op het geuite ongenoegen met een voorstel voor verbetering.


8. Cursisten en privacy

8.1 Bij afname van lessen via de leeromgeving van Natuurlijk Balans Academy is het voor administratieve doeleinden nodig dat Natuurlijk Balans Academy de beschikking heeft over naam en emailadres van cursist.

8.2 Deze gegevens van de cursist worden uitsluitend voor doeleinden ten behoeve van deelname aan Natuurlijk Balans Academy en evaluatie gebruikt.

8.3 Natuurlijk Balans Academy stelt alles in het werk om de gegevens van cursisten veilig en met aandacht voor privacy te bewaren.

8.4 Gegevens van cursisten worden gedurende de duur van de deelname aan de online leeromgeving bewaart en daarna nog 3 maanden en zolang als cursist de nieuwsbrieven wil blijven ontvangen.

8.5 Cursisten verklaren zich akkoord met het gebruik van de online leeromgeving, wat inhoudt dat zij het gebruiken waarvoor het bedoeld is en er geen opzettelijke schade aanbrengen.


9. Duur van de toegang tot Natuurlijk Balans Academy

9.1 Een cursist die deelneemt aan de betaalde online cursus, doet dit tenminste voor de duur van 1 jaar/365 dagen.

9.2 Enkel de aangemelde cursist mag toegang hebben tot de online leeromgeving.

9.3 Misbruik geldt als er 1 inlogcode wordt gebruikt voor meer dan 1 cursist.

9.4 Indien Natuurlijk Balans Academy misbruik constateert of vermoedt, wordt dit opgenomen met afnemer. Natuurlijk Balans Academy heeft dan het recht om de inlog in de online leeromgeving per direct te blokkeren zonder restitutie van de reeds betaalde bijdragen.


10. Betalingen en facturatie

10.1 Betaling geschiedt vooraf via een ideal betaling bij de jaarbetaling.

10.2 In bepaalde situaties kan er ook sprake zijn van maandelijkse betaling. De 1e betaling geschiedt in dat geval vooraf en er zal een machtiging worden afgegeven die gedurende tenminste 12 maanden zal lopen. Afnemer / cursist is verplicht om te allen tijde het saldo op zijn/haar rekening voldoende te laten zijn voor de incasso van de maandelijkse termijnen.

10.3 Cursisten gaan altijd een verplichting aan voor tenminste 1 jaar.

10.4 Nieuwe afnemers ontvangen de factuur na inschrijving.

10.5 Alle volgende facturen worden aan het eind van de kalendermaand verstuurd.

10.6 Verleende kortingen zijn uitsluitend geldig bij betaling binnen de betaaltermijn.

10.7 Bij achterstallige betaling kan bestaande cursisten (tijdelijk) de toegang tot de online leeromgeving worden ontzegd. Er worden geen nieuwe inlogcodes verstrekt zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.


11. Abonnement/meerjarige afspraken

11.1 Een contract wordt aangegaan voor de duur van 1 kalenderjaar.

12.2 Een contract dat voor de duur van 1 kalenderjaar wordt aangegaan, vervalt automatisch en hoeft niet te worden opgezegd.

12.4 Afnemer kan kiezen voor een voortzetting van het contract met wederom de duur van 1 jaar.